Közbeszerzés Dokumentumok Munkajelentés Munkaterv

Правилник о ближем уређиванју поступка јавне набвке

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА РАЧУНАРА И СОФТВЕРА
ЈНМВ 1/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – НАБАВКА РАЧУНАРА И СОФТВЕРА
ЈНМВ 1/2017

Одлука о додели уговора
ЈНМВ 1/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 1/2017